Amazon CloudFront รองรับการทำ GZIP แล้ว

aws_banner

mazon CloudFront สามารถช่วยบีบอัดข้อมูลต่างๆ ด้วย GZIP เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่จะส่งถึงผู้ใช้งานผ่านทาง Web Browser นั้นมีขนาดเล็กลงได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ที่ใช้งาน Amazon S3 อยู่ CloudFront ก็จะสามารถช่วยบีบอัดข้อมูลให้ได้ทันที ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน S3 อยู่ก็จะสามารถประหยัด CPU ในการบีบอัดข้อมูลลงได้เป็นอย่างมาก และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Data Transfer ลงได้อีกด้วย

ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเปิดใช้งานความสามารถนี้ในหน้าบริหารจัดการของ CloudFront หรือผ่าน API ได้ทันทีจากทุกๆ Data Center ที่มี CloudFront ส่วนคู่มือการใช้งานสามารถดูได้ที่ http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ServingCompressedFiles.html ทันที

บทความโดย http://awsusergroup.org/ และ https://www.techtalkthai.com ส่วนผู้ที่อยากศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Web Services ในไทยสามารถเข้าร่วมกลุ่มของ Bangkok AWS User Group ได้ทันทีที่ https://www.facebook.com/groups/awsusergroup/

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/12/cloudfront-supports-gzip/

 

 

Facebook Comments